Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng ban chuyên môn

Phòng Tài chính Đầu tư

(06/10/2016)

Cơ cấu tổ chức:

 

     - Trưởng phòng: Phạm Hữu Khiêm                         ĐT: 0296.3954 634      Email:phkhiem@angiang.gov.vn

     - Phó trưởng phòng: Lê Quốc Bình                        ĐT: 0296.3853 208       Email:lqbinh01@angiang.gov.vn

     - ĐT: 0296.3954 634, 0296.3853 208

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; Các chính sách về đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:
1. Về quản lý điều hành nguồn vốn xây dựng cơ bản.
- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, huy động vốn, quản lý nhà nước các chương trình dự án ODA; 
- Tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định góp ý các dự án 
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư trong việc phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đúng theo quy định của Bộ Tài chính.
-  Phối hợp các sở ngành liên quan tham mưu phân bổ dự toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng, dự án quy hoạch sử dụng vốn sự nghiệp.
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn.
- Hướng dẫn kiểm tra việc phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định của Bộ Tài chính và chính phủ; Thẩm tra theo thẩm quyền việc phân bổ vốn theo quy định, trường hợp phân bổ vốn chưa đúng có văn bản đề nghị điều chỉnh đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện báo cáo, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo định kỳ tháng, quý, năm; Tham mưu đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý phát sinh vướng mắc trong thực hiện kế hoạch vốn và thanh toán vốn.
 2. Về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
- Hướng dẫn đôn đốc các Sở, Ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm. 
Thẩm định, tổng hợp quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, phối hợp phòng Ngân sách để tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo        quy định.  
- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Căn cứ báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Trung tâm thẩm định Tài chính thẩm tra, trình Giám đốc Sở phê duyệt theo phân cấp.
- Quản lý các chương trình dự án lớn chương trình dân cư vượt lũ : Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự kiến phân bổ vốn đầu tư đúng theo quy định của Chính phủ; Lập phương án điều tiết tiền thu bán nền sinh lợi trên các cụm tuyến từ nơi có điều kiện thuận lợi bán được nhiều đến nơi không thuận lợi (không bán được hoặc bán được ít) để trình UBND tỉnh quyết định; Phối hợp thực hiện vay và trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển theo quyết định của UBND tỉnh.
- Thực hiện quản lý đối với các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia theo phân công của Giám đốc.

3. Công tác tổng hợp báo cáo: 
   - Báo cáo tình hình đảm bảo, thực hiện, thanh toán vốn đầu tư định kỳ hàng tháng: Biểu số 03A /BC theo quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 6/6/2005 của Bộ Tài chính (báo cáo thực hiện tất các các nguồn vốn đầu tư tỉnh quản lý). 
 - Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý (biểu số 01 và 02 /BC-SDĐ.
 - Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (biểu số 3B/BC theo thông tư số 53/ /2005/TT—BTC ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính. 
4. Công tác kiểm tra : Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra Chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước, các huyện, thị xã, thành phố, các nhà thầu thực hiện dự án về chấp hành dự toán, danh mục đề án được phê duyệt các chế độ, chính sách tài chính về đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư tình hình thanh toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, ra quyết định thu hồi các nội dung sai chế độ của nhà nước. 
 5. Phối hợp với các phòng thuộc Sở tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật với các lĩnh vực thuộc chức năng.
6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai