Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Rà soát, đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (18/03/2020)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhằm có các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trước tình hình dịch Covid-19, Sở Tài chính đang tổng hợp báo cáo và tham mưu đề xuất UBND tỉnh việc giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh ban hành theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án giảm phí, lệ phí gửi Bộ Tài chính tổng hợp danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Trung ương.
Các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất giảm các khoản phí, lệ phí do các cơ quan, đơn vị và địa phương đang tổ chức thực hiện thu cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 gây ra (bao gồm các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương ban hành).
Các nội dung báo cáo đề xuất gửi Sở Tài chính trước ngày 20/03/2020 để tổng hợp,báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời, gửi file mềm báo cáo vào địa chỉ sau:
- Đối với báo cáo của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh : dnttuyen@angiang.gov.vn.
- Đối với báo cáo của Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND cấp huyện: ntdtrang01@angiang.gov.vn.

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai