Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách
Kết quả đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang (01/02/2018)

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập là bước đột phá mới trên lộ trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Cơ chế, chính sách này được Chính phủ quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, và sẽ tạo cho các đơn vị sự nghiệp công phát triển, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước…

 

Theo quy định, tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp theo 4 mức độ: (i) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; (ii) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; (iii) Tự chủ tài chính đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí, được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá, phí chưa tính đủ chi phí); (iv) Tự chủ tài chính đối với đơn vị được Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp).


Theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính,  đến cuối năm 2017 An Giang đã phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị SNCL trên địa bàn được 927/927, số này đã giảm so với năm 2016 là 11 đơn vị; trong đó:

 

STT

Đơn vị

Tổng

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

03

03

0

2

Tự đảm bảo chi thường xuyên

42

25

17

3

Tự đảm bảo 01 phần chi thường xuyên

184

82

102

4

Do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên

698

63

635

Tổng cộng

927

173

754

 

Trong thời gian qua, các đơn vị SNCL được giao quyền tự chủ tài chính đã sử dụng có hiệu quả nguồn NSNN giao, chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ có chất lượng cao.


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, trong thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực; các ngành, các cấp cùng nỗ lực để tổ chức thực hiện thành công cơ chế đổi mới này. Kết quả, cuối  năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án tự chủ về tài chính giai đoạn 2017-2019, chuyển đổi loại hình đơn vị SNCL của 08/10 đơn vị SNCL so dự kiến kế hoạch năm 2017, cụ thể:

 

STT

Chuyển loại loại hình đơn vị SNCL

Số lượng

Đơn vị SNCL

Trực thuộc

1

Từ loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

3

- Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông.

- Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ.

- Bến xe khách Châu Đốc

Sở Giao thông vận tải

2

Từ loại hình tự đảm bảo 01 phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên

4

- Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang.

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh.

Sở Y tế

- Trung tâm ứng dụng Tiến bộ KHCN.

- Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (mới thành lập)

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên

1

Trung tâm Công nghệ sinh học

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Theo đánh giá, việc thực hiện chuyển đổi nêu trên sẽ giảm chi hoạt động thường xuyên của NSĐP là hơn 103,6 tỷ đồng, nhưng thực chất chỉ giảm 18,8 tỷ đồng, số còn lại là 84,8 tỷ đồng NSĐP vẫn chi hỗ trợ cho các đơn vị SNCL đã chuyển đổi, nguyên nhân, tạo điều kiện cho đơn vị ổn định trong giai đoạn đầu thực hiện cơ chế tự chủ, tăng cường khả năng tự trang trải; hỗ trợ chi con người, mua sắm công cụ dụng vụ làm việc cho đơn vị mới thành lập,… Nhưng, trong giai đoạn tới với việc thực hiện tốt cơ chế đổi mới này các đơn vị SNCL sẽ tạo ra nguồn thu hiệu quả hơn sẽ giảm áp lực cho NSNN, đồng thời nâng chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.


Đối với việc thực hiện chuyển đơn vị SNCL thành Công ty cổ phần trên địa bàn trong đó Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 đơn vị là Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ và Ban Quan lý Chợ Long Xuyên. UBND tỉnh phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp cho 03 đơn vị là Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải, Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ và Bến xe khách Châu Đốc.

 

Song song đó, theo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì các đơn vị SNCL được sử dụng tài sản nhà nước cho hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu trên cơ sở đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh đã ban hành Quyết định giao tài sản cho 11 đơn vị SNCL theo quy định.


Với những thành quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP, là nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo chủ trương đổi mới, đã tạo điều kiện cho các đơn vị SNCL sử dụng kinh phí có hiệu quả gắn với chất lượng công việc. Mặt dù bên cạnh vẫn còn hạn chế và cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới để chủ trương đổi mới đạt được kết quả đích thực. Do đó, định hướng năm 2018 An Giang dự kiến thực hiện chuyển đổi đơn vị SNCL là 08 đơn vị; trong đó 05 đơn vị chuyển sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 03 đơn vị  chuyển sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên.


Nâng cao quyền tự chủ của đơn vị SNCL là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thực hiện tốt chính sách này, sẽ có tác động rất lớn đến việc tạo động lực, thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư.

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai