Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quản lý giá
Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang (24/11/2017)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo Quyết định, quy định quản lý nhà nước về giá trong các lĩnh vực sau: Bình ổn giá, định giá của Nhà nước, hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, kê khai giá, niêm yết giá, thẩm định giá của Nhà nước và cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh An Giang. Còn về nội dung quản lý bao gồm: (1) Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giá phù hợp với đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ; (2) Triển khai, công bố và áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh; (3) Quyết định giá đối với những tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (4) Tổ chức hiệp thương giá theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật; (5) Kiểm tra các yếu tố hình thành giá, chi phí sản xuất theo quy định của pháp luật về giá; (6) Thu thập, tổng hợp, phân tích và dự báo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; (7) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý giá; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giá theo thẩm quyền.

Từng lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước về giá được quy định cụ thể như:

- Đối với Bình ổn giá thì danh mục thực hiện gồm các mặt hàng thiết yếu xăng, dầu, sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi, gạo,… mục đích không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý. Thẩm quyền thực hiện biện pháp áp dụng bình ổn giá và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá là UBND tỉnh, theo biện pháp Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ quản lý ngành. Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp áp dụng bình ổn giá theo thẩm quyền, trong đó có Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc khung giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cần thiết để phục vụ sản xuất, tiêu dùng,…

- Đối với Đăng ký giá: các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ để gửi cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá theo quy định. Trong đó quy định rõ, Sở Công thương tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân đăng ký giá “Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi” do cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cấp phép đăng ký kinh doanh; Sở Y tế tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ “Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh“ do cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cấp phép đăng ký kinh doanh; còn lại các danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Quyết định do Sở Tài chính tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân do cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cấp phép đăng ký kinh doanh; Đối với UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân đăng ký giá do cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện cấp phép đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định các tổ chức thực hiện Định giá, điều chỉnh giá, hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá, kê khai giá, thẩm định giá,…để tổ chức, cá nhân dễ dàng thực hiện theo quy định (chi tiết xem tại Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017 và thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 

 

 

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai