Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (21/08/2019)

Sở Tài chính An Giang vừa ban hành Công văn số 2009/STC-GCS ngày 20/8/2019 triển khai thực hiện nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 17/6/2019 và bãi bỏ Nghị số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013.

Theo quy định, đối tượng áp dụng bao gồm:
- Cơ quan quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.
- Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi là cơ quan được giao quản lý tài sản).
- Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Trong đó, Nghị định còn nêu rõ nguyên tắc áp dụng quản lý, sử dụng như: Mọi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;  Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…; Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Nghị định còn nêu rõ việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm:
- Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Hồ sơ quản lý, kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Chế độ báo cáo và cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

NTT (Phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai