Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tổng hợp
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường (29/10/2019)

Bộ Tài chính vừa gửi các Bộ, ngành liên quan để xin ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Theo dự thảo Thông tư quy định, những cơ quan nhà nước khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường phục vụ cho các mục đích như: Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận; Phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng và an ninh quốc gia; Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; Phục vụ hoạt động của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp trung ương; Phục vụ hoạt động điều tra, xét xử, xử lý tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra, xét xử; Phục vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không phải nộp phí.
Còn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp phí; tổ chức thu phí bao gồm: Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Các cơ quan được các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao cung cấp thông tin dữ liệu về môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Và các tổ chức (bao gồm cả cơ quan nhà nước), cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin dữ liệu về môi trường tại các cơ quan, đơn vị quy định thì phải nộp phí. Phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước.
Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu khai thác hồ sơ, tài liệu, báo cáo chuyên đề môi trường, cơ sở dữ liệu, bản đồ có mức phí khai thác từ 460.000 – 9.145.000đ/báo cáo/mảnh. Cao nhất là phí về cơ sở dữ liệu chuyên đề môi trường tỷ lệ 1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000 với mức phí khai thác là 9.145.000đ/lần, Bản đồ lớp phủ thực vật tỷ lệ 1/250.000, Bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc tỷ lệ 1/250.000, Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng sinh học tỷ lệ 1/250.000, Bản đồ nhạy cảm môi trường các vị trí, khu vực trọng điểm của Việt Nam tỷ lệ 250.000, Bản đồ hiện trạng môi trường (nước mặt, không khí, đất) tỷ lệ 250.000, Bản đồ mảng lưới quan trắc (nước mặt, không khí, đất) tỉ lệ 1:250.000 có mức phí khai thác là 4.000.000đ/mảnh… Dữ liệu quan trắc môi trường được tính theo thông số, với mức phí từ 9.420 - 234.220 đ/thông số.
Theo quy định, vào ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Và tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Theo Mộc Lan (mof.gov.vn)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai