Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phổ biến chế độ, chính sách
Quy định mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục (09/09/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 về việc về hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.

Theo quy định, nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương; Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Đối với chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức chi được quy định như sau: chi biên soạn tài liệu thù lao cho tác giả tối đa 450.000 đồng/tiết; thù lao cho chủ biên tối đa 50.000 đồng/tiết; thù lao cho tổng chủ biên tối đa 35.000 đồng/tiết; thù lao đọc góp ý bản thảo tối đa 10.000 đồng/1 trang bản thảo/người (trang bản thảo khổ14,5cm x 20,5 cm). Thù lao minh họa tài liệu: trang bìa tối đa 350.000 đồng/bìa; can, vẽ kỹ thuật tối đa 15.000 đồng/hình; thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật tối đa 200.000 đồng/hình.

Đối với chi hoàn thiện tài liệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Mức chi thù lao cho tác giả, biên tập viên tối đa 110.000 đồng/người/ngày; Chi phụ cấp tiền ăn tối đa 200.000 đồng/người/ngày; Tiền nước uống tối đa 40.000 đồng/người/ngày; Tiền tàu xe thanh toán theo thực tế; Ban tổ chức thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tập trung tại nơi đến công tác, mức chi theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành.

Đối với chi thẩm định tài liệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Mức chi phụ cấp tiền ăn tối đa 200.000 đồng/người/ngày; Tiền nước uống tối đa 40.000 đồng/người/ngày; Tiền tàu xe thanh toán theo thực tế;

Ngoài ra, các khoản chi cho hoạt động điều tra, khảo sát; Chi bồi dưỡng, tập huấn cho người tham gia biên soạn tài liệu giáo dục; Chi dịch tài liệu (bao gồm cả tiếng dân tộc) phục vụ hoạt động chuyên môn; Chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chương trình, giáo trình bồi dưỡng, tập huấn phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục; Chi xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục;  Chi tổ chức các hội thảo, tọa đàm liên quan đến việc biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục; Chi thuê chuyên gia trong nước,.. được quy định chi tiết tại Thông tư.

Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, các chế độ chi tiêu hiện hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này. Việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được quyết toán phù hợp với nguồn kinh phí sử dụng và phù hợp với mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và tổng hợp trong báo cáo quyết toán hàng năm của đơn vị để gửi cơ quan chủ quản tổng hợp, gửi cơ quan tài chính thẩm định theo quy định.

T.T (phòng THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai