Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tài chính ngân sách

Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

(22/04/2020)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Theo đó, việc tạm ứng, cho ngân sách nhà nước vay từ ngân quỹ nhà nước chỉ được thực hiện trong khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi; đảm bảo không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, chi trả của Kho bạc Nhà nước và tuân thủ hạn mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và được thực hiện theo thứ tự ưu tiên:
Một là, cho ngân sách trung ương tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước.
Hai là,  cho ngân sách cấp tỉnh tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Mọi khoản tạm ứng nêu trên phải được hoàn trả đầy đủ, chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm phát sinh khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước; đồng thời, không được gia hạn.Việc tạm ứngđược thực hiện tại Kho bạc Nhà nước.
Về điều kiện được tạm ứng ngân quỹ nhà nước: (1) Quỹ ngân sách trung ương, quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu hụt tạm thời thì được tạm ứng ngân quỹ nhà nước; (2) Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau: Không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng; Có văn bản phê duyệt của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh;  Mức đề nghị tạm ứng không vượt quá mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa quy định.
Về mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước: (1)  cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong phạm vi khả năng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi trong quý; (2) để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh tối đa không vượt quá số còn lại của dự toán chi ngân sách địa phương đã được Bộ Tài chính giao cho từng địa phương tại thời điểm đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước; đồng thời, không tính vào mức dư nợ vay của ngân sách địa phương quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật ngân sách nhà nước.
Thời hạn vay ngân quỹ Nhà nước của ngân sách trung ương do Bộ Tài chính quyết định nhưng tối đa là 12 tháng, kể từ ngày Hợp đồng cho vay ngân quỹ Nhà nước có hiệu lực. Đối với các khoản vay ngân quỹ Nhà nước, thời hạn rút vốn chậm nhất là ngày 31/12 của năm phát sinh khoản vay. Sau thời hạn này, khoản vay ngân quỹ Nhà nước sẽ hết hạn rút vốn và bị hủy bỏ.
Ngoài ra, việc hoàn trả khoản vay ngân quỹ Nhà nước cũng có thể được xem xét gia hạn trong trường hợp ngân sách trung ương có khó khăn, chưa bố trí được nguồn để hoàn trả. Thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng, kể từ ngày đến hạn hoàn trả khoản vay theo quy định tại Hợp đồng cho vay ngân quỹ Nhà nước. Việc đề nghị gia hạn khoản vay này phải được tiến hành trước ngày đến hạn hoàn trả ít nhất 20 ngày làm việc.
Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc tạm ứng, hoàn trả khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước và khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời, thực hiện rút vốn tạm ứng, hoàn trả khoản tạm ứng, thanh toán chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) theo đúng quy định tại Thông tư này.

T.T (phòng TCDN THTK)


 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai